Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SKLEPMUZYKA.PL
 
Postanowienia ogólne:

1.1.    Serwis internetowy działający pod adresem http://www.sklepzmuzyka.pl/ (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez Kayax Production & Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-933) przy ul. Obrońców 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000071207, NIP: 525-22-25-818, o kapitale zakładowym wynoszącym 150 000 zł, (dalej „Kayax”). Klient może kontaktować się ze Sklepem pisemnie pod adresem wskazanym powyżej, pocztą elektroniczną pod adresem sklep@kayax.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 637 11 37;+48518822320
1.2.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki korzystania z usług Sklepu, procedury składania zamówień na dostępne towary, dostarczania zamówionych towarów, zasady dokonywania płatności, uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Sklep.
1.3.    Kupującym w Sklepie może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej „Konsument”) albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działający jako przedsiębiorcy. Konsument i Przedsiębiorca w dalszej części Regulaminu zwani są łącznie „Klientem”.
1.4. Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych oraz sposobami ich przetwarzania przez Kayax Production & Publishing Sp. z o.o. są szczegółowo uregulowane w dokumencie „Polityka Prywatności’ dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
Zakup towarów

2.1.    Klient może dokonać zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu na dwa sposoby:
Poprzez konto założone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego prawidłowe wypełnienie wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wymaganych przez prawo zgód umożliwia dokonywanie zakupu towarów oraz korzystanie z dodatkowych opcji konta w Sklepie (np. podgląd statusu realizacji oraz historii zamówień, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych). Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo, a dane podawane przez Klienta są niezbędna do świadczenia usług przez Sklep. W trakcie rejestracji Klient nadaje sobie „Login i Hasło”, które są jego indywidualnym identyfikatorem. Dzięki niemu może on po ponownym wejściu do Sklepu zalogować się klikając zakładkę "Sklep” i kontynuować zakupy bez konieczności ponownego podawania danych osobowych.
Jednorazowo, bez konieczności rejestracji. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz akceptuje wymagane przez prawo zgody.
2.2.    Ceny poszczególnych towarów z asortymentu Sklepu, wskazane w ofercie handlowej, są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przedsiębiorca, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury, zaznacza odpowiednią opcję podczas składania zamówienia.  
2.3.    W celu złożenia zamówienia i zakupu towaru należy:
Wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „kup”,
Wybrać sposób dostawy towaru,
Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, jeżeli dane te różnią się od danych Klienta podanych w procesie rejestracji,
Kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”
Zapłata za towary nabywane w sklepie internetowym może zostać dokonana przelewem bankowym lub kartą kredytową (płatniczą) w postaci płatność z góry, przed odbiorem towaru. Rozliczenia transakcji kartą kredytową (płatniczą) i za pomocą przelewu bankowego przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.
W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia płatność nie zostanie uregulowana, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia. Dla uniknięcia wątpliwości za datę zawarcia umowy uważa się dzień uiszczenia płatności przez Klienta.
Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zamówienia oraz odmowy realizacji zamówienia z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi, o ile Klient nie uzupełnił ich po odpowiednim wezwaniu. W przypadku zawarcia umowy, której realizacja okazała się następnie niemożliwa, Sklep niezwłocznie zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot pieniędzy następuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.

Realizacja zamówienia
3.1.    Sposób i koszt dostawy towarów jest prezentowany w Sklepie, po wybraniu danego towaru oraz rodzaju przesyłki (oraz kraju). Maksymalna waga przesyłki wynosi 30 kg, paczki o wadze powyżej 3 kg będą nadawane na warunkach specjalnych określonych przez Sklep i Klienta.
3.2.    Czas realizacji zamówienia wynosi trzy dni robocze, przy czym Sklep zastrzega możliwość jego wydłużenia w zależności od dostępności konkretnie zamówionego towaru lub w przypadku zakupu rzeczy znajdującej się w przedsprzedaży (preorderze). Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu jego doręczania (dostawy), który w kraju w przypadku przesyłki pocztowej wynosi zazwyczaj 3 dni robocze.


Warunki reklamacji
4.1.    Kayax jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową, stosownie do postanowień art. 556 oraz art. 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.2.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru i krótkim opisem wady, na adres wskazany w pkt 1.1. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kayax niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Kayax zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

5.1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 5.4. poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru).
5.2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po otrzymaniu towaru.
5.3.    Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt 5.1. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.4.    Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
5.5.    Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Kwota zwrotu zapłaconej sumy zostanie pomniejszona o koszty dostawy towaru.


Postanowienia końcowe
6.1.    Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie internetowym są zmienne i podlegają stałej aktualizacji, a Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych towarów ze sprzedaży. W przypadku chwilowego braku towaru zamieszczonego w ofercie i objętego zamówieniem Sklep niezwłocznie poinformuje o zaistniałym fakcie Klienta, który może w takim przypadku anulować zamówienie.
6.2.    W razie braku rozpatrzenia reklamacji, albo w przypadku innych sporów ze Sklepem, Klient może korzystać z pomocy organizacji konsumenckich oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów.
 

***Załącznik- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 
Adresat: Kayax Production & Publishing Sp. z o.o., ul. Obrońców 2B, 03-933 Warszawa
 
Ja, nizej podpisany składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
………………………………………………………………………….
Data odbioru towaru:…………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta:………………………………………………
Adres Klienta:…………………………………………………………
 
            Podpis Konsumenta:                                                             Data:
      ………………………………….                                           …………………… 
 
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium